Opće informacije

NAZIV PROGRAMA
Program usavršavanja za poslove operacijske medicinske sestre-instrumentarke/ operacijskog medicinskog tehničara-instrumentara

OBRAZOVNI SEKTOR
Zdravstvo i socijalna skrb

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA
6 razina

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA
Program u trajanju od 600 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Programom je određeno izvođenje sadržaja pojedinih nastavnih cjelina nastavnog plana i programa: teorijske nastave u trajanju od 190 sati, vježbovne nastave u trajanju od 20 sati i praktične nastave u trajanju od 390 sati.

Vježbe će se izvoditi u kabinetu za zdravstvenu njegu opremljenom potrebnom opremom i pomagalima, te u informatičkoj učionici. Praktična nastava izvoditi će se u bolničkim ustanovama u operacijskim dvoranama, odjelu za sterilizaciju, sobi za buđenje.

Broj skupnih konzultacija iznosi 2/3 ukupnog broja sati planiranog u programu za svaku pojedinu cjelinu. Skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom, a individualne konzultacije putem elektroničke pošte prema utvrđenom rasporedu i potrebama polaznika.
Vježbe i praktična nastava se provode u punom fondu sati. Rad polaznika na vježbama i praktičnoj nastavi nadzirati će mentor, a polaznik vodi dnevnik praktične nastave.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Primijeniti mjere osobne zaštite (odjeća, obuća, maska, kapa) te zaštite od ionizirajućeg zračenja i lasera
 2. Planirati, organizirati, provoditi i evaluirati prijeoperacijsku, intraoperacijsku i poslijeoperacijsku zdravstvenu njegu
 3. Postupati s bolesnikom prilikom prijema u operacijsku dvoranu, premještanja na operacijski stol i s operacijskog stola, postavljanja u određeni položaj na operacijskom stolu ovisno o vrsti operacijskog zahvata
 4. Instrumentirati i posluživati u sterilnoj zoni
 5. Primijeniti metode antisepse, asepse, dezinfekcije, sterilizacije
 6. Koristiti instrumente i medicinske aparate
 7. Evidentirati uzete uzorke za pretrage, pohraniti i transportirati ih do dijagnostičkog laboratorija
 8. Zbrinjavati sve vrste otpada (infektivni, citostatski, nemedicinski, komunalni i dr.)
 9. Organizirati radne aktivnosti u operacijskoj dvorani
 10. Obavještavati nadređenu osobu o potrošnji materijala, te nadoknadi istog
 11. Voditi sestrinsku dokumentaciju
 12. Komunicirati uspješno u multidisciplinarnom timu, s bolesnikom i članovima obitelji

Kolegiji:

Rb. Kolegiji Broj sati Ukupno
T PN
1. Osnove anesteziologije 15 15
2. Osnove kirurgije 30 30
3. Zaštita od zračenja 10 10
4. Sestrinstvo u odjelu za sterilizaciju 15 15
5. Zdravstvena njega bolesnika u perioperacijskom okruženju 25 10 35
6. Zdravstvena njega bolesnika u sobi za buđenje 15 15
7. Psihologija i komunikacijske vještine za operacijske medicinske sestre-instrumentarke 15 15
8. Organizacija i upravljanje u operacijskom sestrinstvu 15 15
9. Pravni aspekti sestrinske skrbi 10 10
10. Etika i deontologija u sestrinstvu 15 15
11. Informatika u operacijskom sestrinstvu 10 10 20
12. Zdravstvena njega zasnovana na dokazima 15 15
13. Praktična nastava- Tehnike instrumentiranja 390 390
UKUPNO 190 410 600

 

Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja

Suglasnost Hrvatske komore medicinskih sestara

Stručno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih